Các khoá học hiện tại

2272-1012-THUD KHỐI NGÀNH KINH TẾ

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về Ms Excel và một số công cụ khác để có thể hiểu và ứng dụng tin học trong công việc cũng như giải quyết những tình huống thực tế trong lĩnh vực Kinh tế. 

Tính chất ứng dụng sẽ được nhấn mạnh thông qua các bài học cụ thể và các chuyên đề thực tế.

2271_1012-Tin Học Ứng Dụng Khối Ngành Kinh Tế (HK2)

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về Ms Excel và một số công cụ khác để có thể hiểu và ứng dụng tin học trong công việc cũng như giải quyết những tình huống thực tế trong lĩnh vực Kinh tế. 

Tính chất ứng dụng sẽ được nhấn mạnh thông qua các bài học cụ thể và các chuyên đề thực tế.


2272_1012-Tin Học Ứng Dụng Khối Ngành Kinh Tế

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về Ms Excel và một số công cụ khác để có thể hiểu và ứng dụng tin học trong công việc cũng như giải quyết những tình huống thực tế trong lĩnh vực Kinh tế. 

Tính chất ứng dụng sẽ được nhấn mạnh thông qua các bài học cụ thể và các chuyên đề thực tế.
Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học